Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι¬πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλη¬σιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church History and Civilization»).