Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church History and Civilization»).