Κατηγορίες Εισακτέων

1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής.
2. Στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστημών της ημεδαπής, πτυχιούχοι παραγωγικών σχολών, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.