Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στους ογδόντα (80) φοιτητές (ΦΕΚ 3641/6-8-2021) ανά ακαδημαϊκό έτος. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ορίζεται και ο αριθμός των τμημάτων διδασκαλίας. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να μεταβληθεί μετά από απόφαση της ΕΔΕ.